Slovenské originálne znenie

Slovenský dabing

Slovenské titulky

Slovenský posunkový jazyk

České originálne znenie

Český dabing

České titulky

Anglické originálne znenie

Anglický dabing

Anglické titulky

Španielske titulky

Arabské originálne znenie

Vhodné pre základné školy

Vhodné pre stredné školy

Vhodné pre vysoké školy

Online živá knižnica

Živé knihy sú ľudia ako my. Mnohé z nich kráčajú životom s určitými prekážkami v spoločnosti. Ľudia v Online živej knižnici našli odvahu rozpovedať svoj príbeh a podeliť sa o neho s ostatnými. Tým, že ich spoznáte aj vy, sa môžeme spoločne zamyslieť a hľadať riešenia, ako začať spolu hovoriť a zastaviť poukazovanie na rozdiely a predsudky medzi nami.Čo všetko Online živá knižnica ponúka?

Príbehy živých kníh

 • osobné a autentické storytellingové video príbehy ľudí, ktorí prekonávajú prekážky v spoločnosti
 • výpovede ich rodín a blízkych
 • otvorené výpovede pomáhajúcich profesionálov pracujúcich s istými zraniteľnými skupinami
 • videá a metodiky v českom, anglickom a v arabskom jazyku
 • videá v posunkovom jazyku

Vzdelávacie materiály

 • metodické materiály pre vzdelávanie žiakov základných a stredných škôl s rôznymi príkladmi, ako využiť konkrétne video na rôznych predmetoch a mimoškolských aktivitách
 • metodické materiály pre vzdelávanie študentov vysokých škôl a univerzít s príkladmi rôznych tém na seminárne a ročníkové práce, ktoré pokrývajú aktuálnu problematiku a cielene pripravujú na prax
 • e-booky na rôzne témy plné storytellingových reálnych a autentických výpovedí ľudí zo zraniteľných skupín

Webináre

 • webináre so Živými knihami (ľudia z videí)
 • rôzne pomôcky a návrhy na aktivity so žiakmi
 • bezplatné workshopy pre užívateľov Online živej knižnice
 • online podporu pre užívateľov Online živej knižnice cez webináre
 • online vzdelávacie webináre pre užívateľov Online živej knižnice na témy Rómske dieťa v nerómskom prostredí, Nepočujúce dieťa v počujúcom prostredí, Projektové vyučovanie s prvkami inklúzie v matematike, dejepise, slovenskom jazyku, cudzom jazyku, geografii, technickej a umeleckej výchove

Aký prínos majú video príbehy v Online živej knižnici?

Videá v Online živej knižnici sú vzdelávacím nástrojom, ktorý využíva najstaršiu, najzaujímavejšiu a najefektívnejšiu metódu vzdelávania – storytelling . Ide o učenie sa cez príbehy, ktoré je vo viacerých krajinách už bežnou súčasťou formálneho vzdelávania. Storytelling dokáže zaujať všetky učiace sa typy žiakov a študentov, je vhodný pre rôzne vekové skupiny a podporuje zapájanie sa a interaktivitu mladých ľudí v procese učenia sa.

Pridanou hodnotou práce s videami v Online živej knižnici je, že pedagóg vďaka nim žiakov a študentov nielen vzdeláva v rámci rôznych vyučovacích predmetov, ale aj vychováva a vedie ich k vnímavosti svojho okolia. Príbehy ľudí s prekážkami im pomáhajú pochopiť fungovanie spoločnosti a postavenie daného človeka v nej. Žiaci sú tak viac motivovaní porozumieť prekážkam a inakosti ľudí na okraji spoločnosti a majú chuť zaujímať sa o zraniteľných ľudí vo svojom okolí a škole. Silným aspektom práce s príbehmi je práca s hodnotami žiakov a študentov a ich motivácia k prosociálnemu správaniu a prijatiu určitej osobnej zodpovednosti za kvalitu života ľudí v spoločnosti, ktorej sú súčasťou. Výsledkom tohto prístupu je zvýšenie aktívnosti samotných žiakov, ktorí pri cielenom vedení pedagóga dokážu iniciovať a pripraviť školské a mimoškolské projekty so silným rovesníckym a spoločenským dopadom a zasiahnuť tak ďalšie skupiny žiakov, študentov a ich rodičov na škole a v okolí.

Online živá knižnica má dopad na každého , kto s ňou prichádza do kontaktu. Každý z príbehov a práca s ním sa prenáša do myslenia a postojov mladých ľudí.

Aká je pridaná hodnota Online živej knižnice pri vzdelávaní žiakov stredných a základných škôl?

Každá práca s videami z Online živej knižnice formuje postoje žiakov a študentov, podporuje rozvoj kritického myslenia a scitlivuje žiakov k zraniteľným skupinám v spoločnosti. Video príbehy napĺňajú aj všetky prierezové témy ŠVP. Súčasne motivujú mladých získavať vedomosti o rôznych skupinách ľudí, ich prekážkach a potrebách, pričom pracujú s využívaním zručností z matematiky, fyziky, chémie, dejepisu, zemepisu/geografie, prírodopisu/biológie alebo občianskej náuky/náuky o spoločnosti v praxi. Vďaka videám z Online živej knižnice vie pedagóg pripraviť nielen zaujímavú vyučovaciu hodinu, ale aj prínosnú pre bežný život žiakov.

Výsledkom práce s Online živou knižnicou je napríklad:

 • záujem žiakov o predmety, v ktorých vidia prepojenie s reálnym životom a možnosťou využitia v budúcom povolaní
 • formovanie postojov a rozvoj kritického myslenia žiakov s prepojením na reálne životy ľudí
 • motivácia žiakov pomáhať spolužiakom zo zraniteľných skupín, zaujímať o ich život a potreby
 • inkluzívna klíma v školách s integrovanými žiakmi
 • prepojenie školy s rodinou, kde žiaci diskutujú a rozvíjajú kritické myslenie o živote ľudí zo zraniteľných skupín cez sledovanie videí aj rodinnom prostredí
 • pozitívny dopad v kariérnom poradenstve, kde žiaci vplyvom práce s videami na matematike, fyzike, chémii, biológii, výchovách, vnímajú vedomosti ako príležitosť pomoci spoločnosti a lepšie rozumejú špecifikám jednotlivých povolaní a povzbudzujú k bádaniu a vymýšľaniu nových prístupov, riešení, pomôcok
 • zvýšená kredibilita školy zavádzajúcej inovatívne metódy vyučovania cez reálne príbehy, ktorá je podporená školskými a mimoškolskými iniciatívami žiakov a pedagógov

Aká je pridaná hodnota Online živej knižnice pri vzdelávaní študentov vysokých škôl a univerzít?

Využívanie Online živej knižnice pri príprave študentov na budúce povolanie a profesiu má vysoký dopad na kvalitu ich prípravy. Študenti aj vďaka práci s autentickými video príbehmi formujú svoje postoje a novo získané informácie prierezovo využívajú v príprave na svoje povolanie.

V prípade prípravy pomáhajúcich profesionálov a pedagógov odporúčame prácu s videami z Online živej knižnice ako integrálnu súčasť vzdelávacieho procesu. Študenti cez výpovede reálnych ľudí zo zraniteľných skupín a ich blízkych získavajú cenné skúsenosti a pohľad na ich subjektívne prežívanie hendikepu alebo inakosti spoločnosti. Cez metodicky spracovaný materiál sa dostávajú k témam, ktoré sú pre konkrétne zraniteľné skupiny aktuálne a doteraz neriešené. Diskutujú o možných riešeniach a v rámci svojich seminárnych alebo ročníkových prác majú motiváciu venovať sa témam, ktoré prinesú benefit pre danú cieľovú skupinu. Pedagóg tak eliminuje plagiátorstvo a súčasne využíva videá a možnosť kontaktu so Živými knihami z videí ako motiváciu študentov pracovať na téme kvalitne a hlbšie. Budúci pomáhajúci profesionáli tak získavajú skúsenosť s prácou a témou zraniteľných skupín už počas štúdia na reálnych potrebách, prekážkach a hľadaní efektívnych prístupov práce s prostrediami, komunitami a ich so spoločnosťou.

Budúci pomáhajúci profesionáli a pedagógovia aj vďaka práci s Online živou knižnicou rozumejú:

 • inkluzívnemu prístupu, vedia ho aplikovať v praxi na rôzne zraniteľné skupiny v rôznom veku na úrovni triedy, školy, komunity a spoločnosti
 • prežívaniu ľudí zo zraniteľných skupín, ktoré prekonávajú bariéry intolerancie a vedia efektívne pracovať s prostrediami, ktoré ich ovplyvňujú
 • komplexnosti prekážok a sú orientovaní na hľadanie riešení aj so zapájaním profesionálov z iných sektorov a ďalších partnerov

Online živá knižnica má svoje miesto aj pri príprave budúcich architektov, politológov, žurnalistov, dizajnérov, ekonómov alebo právnikov. Videá a metodické materiály určené pre využívanie videí pre prípravu študentov týchto profesií podporujú získanie vedomostí o špecifikách zraniteľných skupín, ich prekážkach a potrebách.

Výsledkom sú napríklad:

 • architekti, ktorí pri dizajne budov, interiérov a exteriérov majú vnútornú motiváciu myslieť na potreby ľudí so zmyslovým alebo telesným hendikepom
 • žurnalisti, ktorí pri príprave reportáží citlivo pristupujú k spracovaniu reportáže a uvedomujú si vplyv médií na formovanie postojov spoločnosti k zraniteľným skupinám
 • dizajnéri, ktorí myslia na potreby ľudí s hendikepom a tvoria kolekcie a návrhy s ohľadom na prístupnosť aj pre tieto cieľové skupiny
 • právnici, ktorí vnímajú citlivejšie spoločenskú zodpovednosť a lepšie rozumejú príčinám konania a prežívaniu ľudí zo zraniteľných skupín
 • ekonómovia, ktorí pri nastavovaní sociálnej ekonomiky reálnejšie vyhodnocujú efektívne riešenia a rozumejú kontextu finančnej náročnosti pri zavádzaní inkluzívneho prístupu vo firmách, úradoch, školách, vládnych politikách
 • politológovia, ktorí majú prehľad o zraniteľných skupinách v spoločnosti, rozumejú prekážkam a potrebám zraniteľných skupín a prihliadajú na tieto špecifiká pri tvorbe miestnych, regionálnych, národných alebo medzinárodných politík

Aká je špecifická pridaná hodnota Online živej knižnice pri vzdelávaní zamestnancov a dobrovoľníkov?

Príbehy v Online živej knižnici sú vhodné aj pri príprave zamestnancov firiem , ktorí sa venujú spoločenskej zodpovednosti alebo rozvíjajú dobrovoľníctvo zamestnancov. Zamestnanci vďaka nim získajú dôležité vedomosti o potrebách a prežívaní ľudí zo zraniteľných skupín, ktoré vedia využiť pri tvorení inkluzívnej klímy vo svojich firemných tímoch alebo pri dizajnovaní služieb pre tieto cieľové skupiny ľudí.

Video príbehy sú vhodné aj pre zamestnancov v pomáhajúcich profesiách a dobrovoľníkov. Sú pre nich významným zdrojom inšpirácie, motivácie a pomáhajú predchádzať syndrómu vyhorenia. Svojou štruktúrou a nenáročnosťou sú priestorom pre samoštúdium a osobný rozvoj ľudí v adaptačnom procese a pre dobrovoľníkov pripravujúcich sa na priamu prácu s ľuďmi zo zraniteľných skupín.

Zamestnanci a dobrovoľníci aj vďaka videám:

 • citlivo pristupujú k zákazníkom a klientom, rozumejú ich potrebám a vedia im ponúknuť produkty a služby reagujúce na ich potreby
 • rozumejú potrebám svojich kolegov a vedia im ponúknuť cielenú a efektívnu podporu a pomoc
 • dokážu zreálniť svoje očakávania a predchádzajú syndrómu vyhorenia

Čo hovoria ľudia?

Máte otázku?
Napíšte nám


Online živú knižnicu prevádzkuje EDUMA, n.o.
www.eduma.sk